Mgr. Anežka Ilavská riaditeľ školy HUV - ETV
Mgr. Monika Miklánková zástupca riaditeľa NEJ

Vyučujúci Triednictvo Predmety
Mgr. Denisa Schindlerová 1. ročník 1. stupeň - VYV
Mgr. Marcela Macová 2. ročník 1. stupeň
Mgr. Miroslava Geržová 3. ročník 1. stupeň
Mgr. Lucia Kačicová 4. ročník 1. stupeň
Ing. Roman Kazda 5. ročník FYZ - BIO - CHE
Mgr. Marcela Pekarovičová 6. ročník ANJ - TEV
Mgr. Zuzana Dunajčíková 7. ročník SJL - DEJ - INF
Mgr. Martina Striežencová 8. ročník SJL - OBN - TECH
Mgr. Lucia Školníková 9. ročník, MAT, výchovný poradca
Mgr. Eduard Predinský - TEV - GEO
Mgr. Cyril Adam - NBV r.-kat.
Mgr. Monika Cipciarová - NBV ev.
Eva Úradníčková Školský klub detí -
Vysvetlenie skratiek:

ANJ - Anglický jazyk
BIO - Biológia
DEJ - Dejepis
ETV - Etická výchova
FYZ - Fyzika
GEO - Geografia
HUV - Hudobná výchova
CHE - Chémia
INF - Informatika
MAT - Matematika
NBV - Náboženská výchova
NEJ - Nemecký jazyk
OBN - Občianska náuka
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
TECH - Technická výchova
TEV - Telesná výchova
VYV - Výtvarná výchova